Mapa nasadzeń - Śląskie
-
2014
+
Katowicebrak danych () SosnowiecWycinek:Nasadzeń:-3011+3665 GliwickiWycinek:Nasadzeń:-3679+638 GliwiceWycinek:Nasadzeń:-3180+2337 ŚwiętochłowiceWycinek:Nasadzeń:-249+200 Siemianowice ŚląskieWycinek:Nasadzeń:-160+124 CzęstochowaWycinek:Nasadzeń:-+996 CieszyńskiWycinek:Nasadzeń:-1338+ KłobuckiWycinek:Nasadzeń:-343+0 LublinieckiWycinek:Nasadzeń:-264+62 CzęstochowskiWycinek:Nasadzeń:-3359+468 MyszkowskiWycinek:Nasadzeń:-46+ Zawierciańskibrak danych () TarnogórskiWycinek:Nasadzeń:-928+1001 BędzińskiWycinek:Nasadzeń:-191+15 Dąbrowa Górniczabrak danych () ZabrzeWycinek:Nasadzeń:-+2073 ChorzówWycinek:Nasadzeń:-+211 Ruda Śląskabrak danych () Piekary Śląskiebrak danych () Bytombrak danych () Tychybrak danych () JaworznoWycinek:Nasadzeń:-172+136 Mysłowicebrak danych () Jastrzębie-ZdrójWycinek:Nasadzeń:-6196+3445 ŻoryWycinek:Nasadzeń:-29+45 Rybnikbrak danych () MikołowskiWycinek:Nasadzeń:-582+100 Rybnickibrak danych () RaciborskiWycinek:Nasadzeń:-597+1063 WodzisławskiWycinek:Nasadzeń:-986+735 PszczyńskiWycinek:Nasadzeń:-1046+632 BielskiWycinek:Nasadzeń:-2488+1670 Bielsko-BiałaWycinek:Nasadzeń:-8322+8322 ŻywieckiWycinek:Nasadzeń:-46+0 Bieruńsko-LędzińskiWycinek:Nasadzeń:-297+1212
-100%0+61%

Powyższa mapa prezentuje statystyki wycinki i nasadzenia drzew w województwie Śląskim w roku 2014. Odcienie w kierunku koloru zielonego to przewaga nasadzeń, czerwonego  – wycinek. Kolor piaskowy oznacza brak danych.

Witamy na stronie projektu Ratuj Drzewa!

Zapraszamy do prze­glą­da­nia ze­­bra­­nych da­nych do­ty­czą­cych wy­ci­nek i nasa­dzeń (kom­pen­sa­cyj­nych) w powia­tach wo­je­wódz­twa ślą­skiego. Zebraliśmy również infor­ma­cje doty­czące wyci­nek i nasa­dzeń prze­pro­wa­dzane przez Lasy Pań­stwowe.

Nasz projekt pro­wa­dzimy, aby przy­bli­żyć Pań­stwu skalę i ilość prze­pro­wa­dza­nych wyci­nek drzew i nasa­dzeń, które mają przy­wrócić rów­no­wagę przy­rod­ni­czą na danym tere­nie.

Drzewa w miastach?

W większości lasy w naszym kraju są za­rzą­dzane przez Lasy Państwowe. Pod ich nad­zorem znaj­duje się 77% drzew. Pod za­rządem gmin w Polsce znaj­duje się jedy­nie około 1% wszyst­kich drzew. Gminy rów­nież wydają zgody na tere­nach nale­żą­cych do pry­wat­nych właś­ci­cieli (19%). Jed­nakże drzewa w mie­ście są, ze względu na swą wyją­tko­wość, znacz­nie bar­dziej cenne. Dlatego – pomimo znacz­nie mniej­szej ich ilo­ści niż w las­ach nale­żą­cych do Lasów Pań­stwo­wych – zebra­liśmy dane o tym, jak wygląda gos­po­da­ro­wa­nie drze­wami pod nad­zorem samo­rządów.

Metodyka

Zebra­liśmy te dane z naj­wyż­szą staran­noś­cią, wiemy jed­nak, że nie są ści­słe. Powiaty, udzie­la­jąc nam odpo­wie­dzi, kie­ro­wały się danymi dotyczącymi wydanych zgód na wycinkę bądź nasadzenia, zebranymi na przestrzeni roku, według stanu z ostatniego dnia roku.

Nie jest to rów­no­znaczne z fak­tem prze­pro­wa­dze­nia wycinki lub nasa­dze­nia – jed­nak urzędy te nie prze­pro­wa­dzają wery­fi­ka­cji pod­ję­tych w danej chwili dzia­łań w tere­nie. Ponadto część wyci­nek jest prze­pro­wa­dza­nych poza wiedzą i danymi gmin.

Dla­tego zebrane przez nas infor­ma­cje – któ­rych gminy udzie­lały na pod­sta­wie zapy­tań o dos­tę­pie do infor­ma­cji pub­licz­nej – są szacun­kowe i opie­rają się na wiedzy urzę­dów gmin­nych i powia­to­wych.

Koordynator projektu:

Projekt współfinansowany ze środków: